danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
23014528
dịch vụ công trực tuyến cấp 2
Thủ tục đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số 159 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận có ngày hẹn kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

- Bước 4: Nhà thầu căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, Nhà thầu đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

b) Cách thức thực hiện: Nhà thầu nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (Theo Mẫu số 4).

+ Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải có thêm xác nhận của chủ đầu tư về việc chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động nước ngoài cần sử dụng của nhà thầu (Theo Mẫu số 5)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu.

- Trong thời hạn tối đa 01 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam (theo Mẫu số 6).

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị tuyển lao động Việt Nam theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 40/HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"2016/TT-BLĐTBXH.

- Văn bản phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 40/HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"2016/TT-BLĐTBXH.

- Thông báo chấp thuận tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam  theo Mẫu số 6 kèm theo Thông tư số 40/HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"2016/TT-BLĐTBXH.

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc điều chỉnh, bổ sung số lao động đã xác định trong hồ sơ dự thầu.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động, ngày 18/6/2012 (có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013).

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày ngày 01/4/2016).

- Thông tư số 40/HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"2016/TT-BLĐTBXH ngày HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"25/HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"10/HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"2016 HYPERLINK "41fc01%26groupId=10217%22Th%F4ng%20tư%20số%2003/2014/TT-BLĐTBXH%20ng%E0y%2020%20th%E1ng%2001%20năm%202014%20của%20Bộ%20Lao%20động%20-%20Thương%20binh%20v%E0%20X%E3%20hội"của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày ngày 12/12/2016).

- Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 01/ 04/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2016).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 74 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn