danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20648753
tin an toàn lao động, vệ sinh lao động
Bị tai nạn lao động giảm từ 5% sức khỏe, được bồi thường từ 1,5 tháng lương

Người lao động bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10% được bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương; trường hợp suy giảm từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mức bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương là nội dung quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài tiền bồi thường, người lao động bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết còn được hưởng trợ cấp tai nạn lao động nếu nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính người bị nạn theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc tai nạn xảy ra khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hay ngược lại, tại địa điểm, thời gian hợp lý. Trong đó, mức trợ cấp tối thiểu bằng 12 tháng tiền lương đối với lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động; ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% - 10%.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết về nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù. Theo đó, người lao động bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường và trợ cấp cho người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động còn phải trả chế độ bảo hiểm xã hội thay cho cơ quan bảo hiểm cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/04/2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2015.

Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn